Maintenance services for system and structure

החברה מחזיקה ומתחזקת את המבנים והמערכות בכמה רמות:

  • החברה יוזמת ומנהלת הסכמי שרות למערכות כגון: מעליות, מערכות כיבוי אש ועשן, משאבות, גנרטורים, מיכלי מים, מפוחים, אינטרקום, מצלמות וכו’.
  • במקביל מבצעים אנשי החברה בקרה יזומה של המערכות השונות לבדיקת תקינות או איתור תקלות עתידיות וטיפול מונע מבעוד מועד.
  • במסגרת הניהול הכללי יוזמת החברה כיסויים ביטוחיים המכסים בהתאם לפירוט הפוליסה שבר מכני, נזילות בין דירות, ביטוח מבנה צד שלישי, ועוד. החברה דואגת להפעיל את הכיסוי הביטוחי בהתאם לצורך ולמקרה ולשביעות רצון מקבלי השרות.
  • כמו כן עוסקת החברה בתיקונים יזומים של תקלות המתגלות ונרשמות מעת לעת ומטופלות במיידי.
Skip to content